WYJAZDY NA BASEN W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 Prószków - klasy I-III 

Wyjazd godz. 13.00 - powrót godz. 15.30

Wrzesień - 16,30

Październik - 28

Listopad - 25

Grudzień - 9

Styczeń - 20

Luty - 3

Marzec - 17,31

Kwiecień - 14

Maj - 5, 19


Tułowice - klasy IV-VI

Wyjazd godz.13.20 - powrót godz. 16.00


Wrzesień - 9, 23

Październik - 7, 21

Listopad - 4, 18

Grudzień - 2, 16

Styczeń - 13, 27

Luty -10

Marzec - 10, 24

Kwiecień - 7, 28

Maj - 12, 26

Terminy w uzgodnieniu z rodzicami mogą ulec zmianie!

REGULAMIN ORGANIZACJI WYJAZDÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach
Rozdział 1
CEL

§ 1. 1. Celem wyjazdów na basen jest realizacja 4 godziny WF oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci  uczęszczających do szkoły  w Ochodzach.

2. Poprzez wyjazd na basen rozumie się zorganizowanie przez PSSP w Ochodzach przejazdu  na basen i z powrotem oraz pobyt grupy uczniów na basenie przyszkolnym w Tułowicach dwa razy w miesiącu po 2 godziny w terminie ustalonym z kierownictwem basenu.
Zapewnienie podczas transportu  opieki w ilości 1 nauczyciel i jeden z rodziców na grupę liczącą do 30 uczniów.  Zapewniają oni opiekę podczas transportu, doprowadzenie na pływalnię i z powrotem, opiekę po wyjściu uczniów z basenu,
w szatni.

Zapewnienie na każdych 15 uczniów 1 trenera nauki pływania zgodnie z Regulaminem korzystania z basenu.

Rozdział 2

§ 2. 1. Organizatorem wyjazdów na basen jest dyrektor PSSP w Ochodzach.
W wyjazdach na basen powinny brać udział uczniowie klas IV-VI naszej szkoły.

Możliwy jest wyjazd uczniów klasy  III na zasadzie dobrowolności i deklaracji rodziców.


Maksymalna liczba dzieci mogąca jednorazowo brać udział w wyjeździe na basen wynosi wielokrotność 15-to osobowej grupy.
Koszty dojazdu uczniów na basen w wysokości rachunku wystawionego comiesięcznie przez przewoźnika pokrywają rodzice. Wyznaczoną kwotę należy wpłacać  w sekretariacie szkoły do końca miesiąca w którym odbywały się zajęcia. 6.    Obsług ę administracyjno – organizacyjną wyjazdów na basen zapewnia

Dyrektor PSSP w Ochodzach

7.Koszty wynagradzania nauczycieli opiekunów oraz instruktorów nauki pływania ponosi szkoła.

8.Szkoła ponosi również koszty opłaty za korzystanie uczniów  klas IV-VI z basenu.

Rozdział 3


OBOWIĄZKI RODZICÓW LUP PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W WYJEŹDZIE NA BASEN

 

§ 3. 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do punktu zbiorczego przed wyjazdem na basen i od punktu zbiorczego do domu po powrocie z basenu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Wykaz miejsca  zbiórki i odbioru uczniów w celu przewozu na basen przez firmę transportową zamówioną przez dyrektora PSSP w Ochodzach, i z powrotem do odbioru dzieci przez rodziców proponuje  dyrektor PSSP w  Ochodzach
2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do zapewnienia dzieciom stosownego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli dziecko nie jest ubezpieczone w szkole.

 

 

Rozdział 4
ZGŁASZANIE DZIECI

§ 4. 1. Zgłaszanie dzieci odbywa się w szkole, w ustalonym terminie podanym do wiadomości rodziców.
2. Pisemne wyrażenie zgody na wyjazdy na basen  stanowi jednocześnie oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o wyrażeniu zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
§ 5. Harmonogram wyjazdów dostępny jest w szkole w Ochodzach.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6. 1. Regulamin wyjazdów na basen oraz formularze zgłoszeniowe dzieci dostępne są w: Szkole Podstawowej w Ochodzach.

 

Ochodze 05.09.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tłumacz
Programy

Zegar